Tag Archives: FCL

برخی از اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی

خطوط کشتی ‌رانی منظم: خطوط کشتی ‌رانی، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که، دارای کشتی، وهمچنین برنامه‌ی منظم حمل می باشند، وبین بنادر معینی، رفت وآمد دارند.که درخطوط منظم، کشتی، دریک مسیر تعیین شده ، و با زمان مشخص واز قبل تعیین‌شده، کالاویامسافرراحمل می‌کند. اساسی ترین بخش سازمانی در اینگونه شرکت‌ها، اداره‌ی خط است، که معمولا، […]