Tag Archives: واردات وصادرات

روند معکوس تولید خودروهای چینی در ایران

یک کارشناس صنعت خودرو با ذکراینکه مونتاژ خودرو مزیت اقتصادی برای کشور به همراه ندارد، گفت: در سطح جهانی تولید ابتدایی خودرو در کشور مادر و تولید انبوه در چین انجام می‌گردد ولی در ایران این فرایند برعکس می باشد. ابوالفضل خلخالی،افزود: توسعه زنجیره تامین خودرو در داخل کشور یک هدف بسیار مناسب می باشد […]