Tag Archives: اظهارنامه

تعریف ارزیاب گمرک

وظایف ارزیاب گمرک چیست؟ ارزیاب گمرک چگونه محموله را ارزیابی می کند؟ درگمرکهای ایران به دلیل حجم بالای قاچاق کالا در مرزهای رسمی تقریبا 40% از محموله های واردات قطعی در مسیر قرمز بوده و نیازبه ارزیابی می باشند , ارزیابی معمولا برای کالا های پر ریسک و صاحب کالا های با سابقه  نا مشخص […]