گمرک از تسهیلات جدید صادراتی خبر داد

حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد
گمرک ایران تسهیلات جد‌یدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد نمود.
با استفاده از قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل کلیه کالا ها از طریق این سامانه ها ،هنگامی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین گردد نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمپ در گمرک مبدأ (داخلی) نمی باشد.
در مرحله نخست، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مشخص شده در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می نماید.
زمانی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین گردد: دیگر لازم به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدأ (داخلی) نمی باشد.
در این مسیر ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ صورت میگیرد وبعد از آن صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با مشخص کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می نماید در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.
در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح سه (قرمز) تعیین گردد، اگرآن واحد بازرگانی و غیرتولیدی باشد، باید توسط کارشناس مربوطه، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل یکسره یا قبض انبار (کالاهای تعریف شده طی بخشنامه مربوطه) تغییر پیدا کند و موضوع طبق اعلام نظر به صاحب کالا ارسال شود. بعد از آن صاحب کالا نسبت به ثبت اطلاعات حامل و اطلاعات وزن در پنجره واحد تجارت اقدام نماید و بقیه مراحل مانند ارزیابی و ثبت نظر ارزیابی، الصاق پلمب، باسکول، بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک انجام می شود. ولی چنانچه واحد تولیدی باشد، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدأ (داخلی) نیست .پس از مراحل ارزیابی و ثبت نظر، الصاق پلمب و ثبت شماره پلمب در اعلام نظر در سامانه جامع، مراحل بعدی شامل ثبت صدور مجوز بارگیری (با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها)، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک توسط صاحب کالا در کارتابل مربوطه و تا زمان سیستمی شدن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد تجارت فرامرزی، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک انجام میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *