انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است:
1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.

شرکت بازگانی توسعه تجارت کژال با دارا بودن کادر متخصص و مجرب انجام امور گمرکی و ترخیص را در بنادر تجاری ایران ( بندر عباس- بوشهر و خرمشهر) و همچنین گمرکات امام خمینی و شهریار تهران،  به نحو احسن و در سریعترین زمان و با کمترین هزینه انجام داده و لازم به ذکر است اخد استاندارد و گواهی بازرسی در مبدا و مقصد نیز برای کالاهای وارداتی انجام خواهد شد.